สำนักงานเทศบาลตำบลคำบง Khambong Municipal

 

ประวัติความเป็นมา  เดิมตำบลคำบง มีลักษณะการปกครองท้องถิ่น และมีหมู่บ้านอยู่ในความปกครอง 15 หมู่ บ้าน ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลคำบง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  และประกาศกระทรวงมหาดไืทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลตำบลคำบง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 มีหมู่บ้านอยู่ในความปกครอง จำนวน 15 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล : ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร มีภูเขา มีแหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด อยู่ในความดูแลรักษาของกรมชลประทาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำบง ตั้งอยู่ระหว่างถนนสมเด็จ-กุฉินารายณ์ ห่างจากอำเภอห้วยผึ้งประมาณ 7.5 กม. อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์
อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดกับ ต.ภูแล่นช้าง กิ่ง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต เทศบาลตำบลคำบง 10,580 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,577 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

สถานที่สำคัญของตำบล      
  1)โรงเรียนราชการในพื้นที่  จำนวน 5 แห่ง
  2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ จำนวน  4  แห่ง
  3)
วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน 12 แห่ง
  4)ศูนย์บริการสาธารณสุข /
สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง
  5)สถานประกอบการพยาบาลเอกชน  จำนวน  1  แห่ง
  6)โรงสีข้าว  จำนวน 17 แห่ง
  7)โรงเก็บข้าว จำนวน 1 แห่ง
  8)โรงงานอุดตสาหกรรม  จำนวน  3 แห่ง
  9)ร้านค้า  จำนวน 58 แห่ง
10) สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 แห่ง


 
 
 
 
 
 
 
 
 
infographics
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
CH 3
คสช
CH 5
CH 9
CH 7
สอบกพ
โครงการพระราชดำริ
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
กรมสรรพากร
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ดำรงธรรมร้องทุกข์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด
Acrobar Reader
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
E lass
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบรายงานการประเมินมาตรฐาน อปท
คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
GINFO
ฟอนต์มาตรฐาน
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ